آدرس: تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - ساختمان حوزه ریاست - طبقه 2 - نهاد رهبری استان

تلفن: 33330787-041

تلفکس: 33330788-041

امتیازدهی
محتويات مرتبط