دانشگاه سهند تبریز

http:// sut.masjedun.com


دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

http:// azaruniv.masjedun.com


دانشگاه تبریز

http://tabrizpress.ir


دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://tbzmedun.ir


دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://honarista.ir


دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی    

http://pnu-araz.ir


دانشگاه آزاد منطقه 13

http://raz.masjedun.com

دانشگاه مراغه                                                                         http://maragheh.masjedun.com                    

 دانشگاه بناب                                                                           http://bonab.masjedun.com                               

 

محتويات مرتبط